Women of Northwest Ohio Spotlights

Emma Ashley (1840 - 1911)